โครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2550

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ชื่อโครงการ                                  สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ    สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่ปฏิบัติโครงการ                     1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                                                        2. อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

                                                        3. อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หลักการและเหตุผล                          

                สภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เป็นองค์กรกลางของนิสิต-นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิของการเป็นนิสิต-นักศึกษาและการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเป็นการรวมพลังอย่างสร้างสรรค์ของนิสิต-นักศึกษาในฐานะเยาวชนคนหนุ่มสาว เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต-นักศึกษา และเป็นการฝึกฝนตนเองให้สมกับเป็นบัณฑิตผู้มีหน้าที่พัฒนาประเทศชาติต่อไป

                สภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาตามโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี ในการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ และจากผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาเจ้าภาพในการจัดสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

วัตถุประสงค์ของโครงการ                              

1.  เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา

2.  เพื่อใช้เวทีสัมมนาในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงความสำเร็จ และปัญหาในการดำเนินกิจกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

3.  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้นำกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา ในการทำหน้าที่สภานิสิต-นักศึกษา เพื่อให้องค์กรของตนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และองค์กรในแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการดำเนินงานร่วมกัน

5.  เพื่อนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้นำกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา ไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป

ลักษณะการปฏิบัติโครงการ

เตรียมการ

                1. จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

2.  รวบรวมเอกสาร รายละเอียดการประชุม แผนการดำเนินโครงการ การสรุปและประเมินผลจากการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการ

                3.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน จัดทำแผน จัดทำโครงการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานส่วนต่างๆ

                4.    ติดต่อประสานงานผู้แทนสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ

                5. สำรวจสถานที่และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอการสนับสนุนการดำเนินโครงการ

                6.  จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร คู่มือประกอบการสัมมนาฯ

 

ดำเนินงาน

                1. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                2. กิจกรรม "จิบชาท้าลมหนาว ดูดาวยามค่ำคืน"

                3.    พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมนำความรู้"

                4.    การบรรยายเรื่อง "บทบาทของนิสิต-นักศึกษากับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน"

                5.    สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                6.    งานเลี้ยงขันโตก "ฮับขวัญแขกแก้ว ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน"  

               7.     การบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเรียนเก่ง ความคิดเชิงบวก การจัดการกับเวลา อารมณ์ และความสัมพันธ์"

                8.     กิจกรรม "เรียนรู้วิถีชีวิตตามแบบชาวล้านนา"

                9.    การบรรยายเรื่อง "ภูมิคุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม"

                10.     การบรรยายเรื่อง "รวมใจสานฝันนิสิต-นักศึกษา เดินตามรอยพ่อ วิถีชีวิตแบบพอเพียง"

                11.   กิจกรรมสรรหาเจ้าภาพสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15  

                12.   ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน "ชายแดนริมฝั่งโขง"

                13.   เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

                14.   งานเลี้ยงอำลา "สภาบนดอย"

                15.   ร่วมร่างปฏิญญามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                16.   ประกาศปฏิญญามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                17.   พิธีส่งมอบเจ้าภาพสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15  

                        พิธีมอบเกียรติบัตร  ของที่ระลึก  และพิธีปิด

สรุปและประเมินผล

จัดทำรายงานการดำเนินโครงการเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นิสิต-นักศึกษาเข้าใจ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา

2.  การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงความสำเร็จ และปัญหาในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อๆไป

3. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้นำกิจกรรมนิสิต-นักศึกษาในฐานะสภานิสิต-นักศึกษาทำให้องค์กรของตนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

4.   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และองค์กรในแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. นิสิต-นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม ไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป

 

 

กำหนดการ

สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2550

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ííííííííííííííííí

วันที่ 22 ตุลาคม 2550

05.00 น.-18.00 น.                               ลงทะเบียนเข้าหอพัก ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

16.00 น.-17.00 น.                               เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

17.00 น.-18.00 น.                               รับประทานอาหารเย็น ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1

18.00 น.-19.00 น.                               ทำภารกิจส่วนตัว

19.00 น.-21.00 น.                               กิจกรรม "จิบชาท้าลมหนาว ดูดาวยามค่ำคืน"

                                                         ณ ลานกีฬา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

21.00 น.                                             พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 23 ตุลาคม 2550

06.30 น.-07.30 น.                               รับประทานอาหารเช้า ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1

07.30 น.-08.30 น.                               ลงทะเบียน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

08.30 น.-09.00 น.                               ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                 

09.00 น.-10.30 น.                               พิธีเปิดโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

                                                  -  ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กล่าวรายงาน

                                                  -  กล่าวเปิดงานโดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

                                                  -  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมนำความรู้"                         

                                                  โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

10.30 น.-10.50 น.                               พักรับประทานอาหารว่าง

10.50 น.-12.00 น.                               แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00 น.-13.00 น.                               รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1

13.00 น.-14.30 น.                               การบรรยายเรื่อง  "บทบาทของนิสิต-นักศึกษากับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน"  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

14.